Pages

Pastoralno-teološke implikacije o zajednici Vjera i svjetlo
Pastoralno-teološke implikacije o zajednici Vjera i svjetlo
Nikolina Šarić
Autor rad započinje razlikovanjem pojmova i donosi važnu jezičnu promjenu kojom se potiče želja da se posvjedoči da je osoba s teškoćama u razvoju prije svega osoba koju treba poštovati. Na Isusovom primjeru kroz Biblijske tekstove najbolje možemo učiti kako se s ljubavlju odnositi prema najpotrebitijima. Crkveno učiteljstvo stavlja važan naglasak na dostojanstvo svake ljudske osobe te ujedno čovjeku pokazuje smisao njegove vlastite egzistencije, to jest najdublju istinu o...
Patnja u izvanbiblijskoj literaturi i starozavjetnoj objavi
Patnja u izvanbiblijskoj literaturi i starozavjetnoj objavi
Goran Tadić
Diplomski rad obrađuje temu patnje u izvanbiblijskoj literaturi i biblijskoj tradiciji. Rad je svojevrsni pokušaj povijesnog pregleda jer polazi od shvaćanja patnje u spisima koji su nastali prije biblijskih, pa sve do patnje u Novom zavjetu. U prvom dijelu rada prikazuje se patnja u izvanbiblijskim spisima Egipta i Mezopotamije, te se ukazuje na sličnosti i razlike sa shvaćanjem patnje u Starom zavjetu, a osobito se dovodi u vezu s biblijskim Jobom. U drugom dijelu rada obrađuje se...
Pavlov poziv u Dj 9 i univerzalnost njegova poslanja
Pavlov poziv u Dj 9 i univerzalnost njegova poslanja
Anita Bošnjak
Djela apostolska i Poslanice svetoga Pavla se podudaraju i slažu u temeljnoj točki: Uskrsli se obratio Pavlu, pozvao ga na apostolat, učinio ga je pravim apostolom, svjedokom uskrsnuća s posebnom zadaćom da naviješta evanđelje poganima grčko-rimskome svijetu i time njegovo poslanje obilježio univerzalističkom notom. Pavao je istodobno naučio da, unatoč neposrednosti svoga odnosa s Uskrslim, mora ući u zajedništvo Crkve, da se mora dati pokrstiti, te da mora živjeti u skladu s...
Personalističko poimanje fenomena patnje u misli E. Mouniera i K. Wojtyle
Personalističko poimanje fenomena patnje u misli E. Mouniera i K. Wojtyle
Mateja Živković
Važnost personalističkoga pristupa poimanju patnje jest upravo u mišljenju čovjeka kao osobe, tj. u sveobuhvatnom mislećem razumijevanju čovjeka iz čijega života patnja ne može biti isključena. Kršćanska smještenost personalizma Emmanuela Mouniera i Ivana Pavla II. pojavljuje se kao čvrst temelj u antropološki ozbiljnom shvaćanju patnje. U radu je predstavljena personalistička misao E. Mouniera i Ivana Pavla II. o patnji. U prvom dijelu smo prikazali temeljna...
Pilatova pravednost u Ivanovom evanđelju (Iv 18,28-19,16)
Pilatova pravednost u Ivanovom evanđelju (Iv 18,28-19,16)
Barbara Horvat
Tema ovoga diplomskog rada je Pilatova pravednost u Evanđelju po Ivanu. Ovim ću djelom pokušati iznova vrednovati, njegovu odgovornost za osudu Gospodina Isusa Krista. Svoj rad sam podijelila u pet dijelova. U prvom sam dijelu kratko opisala Pilatov Život, te njegovo upravljanje u sferi sudova, vojnoj sferi, te sferi poreza. Drugi dio ovoga rada opisuje Pilatov stav prema Židovima i odnos kršćana prema Pilatu. Prema Židovima on je bio okrutan, dok su kršćani ipak ostali...
Poimanje Boga kao osobe s obzirom na zlo i patnju -  filozofije i svjetonazori proizašli iz tumačenja tog odnosa
Poimanje Boga kao osobe s obzirom na zlo i patnju - filozofije i svjetonazori proizašli iz tumačenja tog odnosa
Sebastian Pšihistal
Cilj je diplomskog rada bio promišljanje o stvarnosti Boga s obzirom na svevremenski i sveprisutni problem zla i patnje. Postoji li dobri i svemogući Bog unatoč svekolikoj patnji kojom smo oduvijek okruženi? Ako postoji, zašto smo suočeni s paradoksom patnje? Krenuli smo od samih pojmova zla i patnje, zatim ih provukli kroz filozofski i teološki ključ te izdvojili najvažnije filozofije i svjetonazore koji su proizašli iz tumačenja odnosa između Boga i zla. Nakon toga...
Poimanje Boga u filozofsko-teološkoj misli Mosesa Majmonida
Poimanje Boga u filozofsko-teološkoj misli Mosesa Majmonida
Antonio Tokić
U ovom radu analiziraju se temeljne odrednice Majmonidove teologije i filozofije u kojima se može iščitavati njegov doprinos srednjovjekovnoj židovskoj misli. Kao aristotelovac i platonist u nekim segmentima, uspio je stvoriti simbiozu židovske i grčke misli pritom nipošto ne ispuštajući iz vida ili zanemarujući svoju revnost za obdržavanje židovskog Zakona ili Tore. Njegova teološka i filozofska razrada koncepcije Boga je usmjerena protiv shvaćanja Boga kao bića koji...
Poimanje Božjega milosrđa kod sv. Augustina
Poimanje Božjega milosrđa kod sv. Augustina
Jasmina Čičić
Ovaj diplomski rad opisuje lik i djelo svetog Augustina te njegovo poimanje milosrđa koje je teško razumjeti izvan konteksta njegova života, vremena u kojem je živio i njegovih vlastitih teoloških obuzetosti. Rad istražuje pojam milosrđa, onako kako ga Augustin doživljava, zatim, ističu se Augustinovi protivnici i njihovo poimanje Božjega milosrđa. Rad sadržava samu srž i korijen Augustinovih misli, a gradacijski se tekst nadopunjuje kako bi se što zornije prikazao njegov...
Poimanje teologije u Erika Petersona
Poimanje teologije u Erika Petersona
Dino Klem
U radu su predstavljeni neki aspekti misli njemačkoga teologa Erika Petersona o biti, preduvjetima i ulozi teologije. U prvome dijelu donosi se njegov životopis i kratki oris njegova teološkoga profila. U drugome dijelu rada polazi se od Petersonova kritičkog stava spram dvojice suvremenika – Rudolfa Bultmanna i njegova shvaćanja teologije koja polazi od ljudske egzistencije te Karla Bartha i dijalektičke teologije. Iz Petersonove kritike dolazi se do njegova vlastitog shvaćanja...
Pojam Istočnoga grijeha kod Augustina u "De civitate Dei"
Pojam Istočnoga grijeha kod Augustina u "De civitate Dei"
Mario Žigman
U novije vrijeme govor o istočnom grijehu kao da je iščeznuo iz krila Katoličke Crkve. Zbog toga smo se vratili na početak njegova nastanka kako bismo pokušali rasvijetliti nauk o istočnom grijehu. Na samom početku promotrit ćemo čovjeka u rajskom stanju i vidjet ćemo u kakvoj je sretnosti i blagostanju živio sve dok se nije ogriješio o Boga i pao pod ropstvo grijeha. Nastavljajući dalje, naše promišljanje usmjerit ćemo prema Augustinu i njegovu shvaćanju stvaranja svijeta,...
Pomognuto začeće kroz prizmu katoličkog morala i personalističke bioetike
Pomognuto začeće kroz prizmu katoličkog morala i personalističke bioetike
Marko Rubil
Budući da su supružnici pozvani biti su-stvoritelji u ostvarivanju Božjega stvarateljskog plana, naravna je težnja bračnih parova da rode svoje vlastito potomstvo. No, u vremenu u kojemu živimo suočavamo se s velikim brojem neplodnih parova, što uzrokuje brojne bračne i psihološke probleme. Veliki broj neplodnih parova spreman je pod svaku cijenu doći do potomstva ne gledajući pri tome etičnosti i moralnost pojedinih postupaka. Razvojem suvremene medicine različitim...
Poslanje i dostojanstvo žene u dokumentima pape Franje
Poslanje i dostojanstvo žene u dokumentima pape Franje
Josipa Kovač
Nakana je ovoga diplomskog rada prikazati teološka tumačenja poslanja i dostojanstva žene unutar Crkve i društva. Dostojanstvo potječe od latinske riječi „dignitatis“ što označava da nešto valja zaslužiti (poštovanje). Odmak od ovakvog poimanja čini kršćansko shvaćanje, gdje se dostojanstvo promatra kroz utjelovljenje Krista i stvorenosti na sliku Božju. Upravo slika Božja razlikuje čovjeka od životinje i ima općenito značenje, jer se odnosi jednako na svaku osobu....

Pages