Pages

Razlika između spola i roda
Razlika između spola i roda
Andrea Matozan (Peša)
Rad obrađuje temu čovjekove spolnosti u svijetlu biblijske antropologije i teologije tijela Ivana Pavla II. Biblijski izvještaji prikazuju spolnost kao Božji dar, bitnu odrednicu čovjekove relacijske sposobnosti. Na tom tragu, Ivan Pavao II. donosi govor o tijelu sa naglaskom na spolnu razliku pod vidom sjedinjenja. Čovjek od početka postoji u dva spola predodređen za život u zajedništvu. Time se suprotstavlja seksualnoj revoluciji koja donosi novi govor o tijelu pod vidom...
Razmišljanja Edith Stein o ženi
Razmišljanja Edith Stein o ženi
Karmen Marjanović
Ovaj rad donosi pregled razmišljanja Edith Stein o specifičnom bitku žene i kako bi žena trebala ostvariti produktivan spoj svog obiteljskog života kao supruge i majke sa javnim i profesionalnim djelovanjem u svom izabranom zvanju. Stein opisuje razlike u naravi između muškarca i žene naglašavajući uzajamnu komplementarnost oba spola. Izlaže kako je žena okrenuta onom živom-osobnom i konkretno ljudskom što joj omogućava biti majkom svojoj djeci i suputnicom suprugu. Isti...
Razumski elementi ćudorednosti kao put do ekstatične kontemplacije u filozofiji V. S. Solovljeva i L. M. Tolstoja
Razumski elementi ćudorednosti kao put do ekstatične kontemplacije u filozofiji V. S. Solovljeva i L. M. Tolstoja
Leonnel Radinski
U vremenu koji se vodi pozitivističko–utilitarističko-hedonističkim načelima temeljne značajke filozofije Solovjeva i Tolstoja bivaju asketizam, ljubav i zavisnost od vrhunaravnog principa. Suprotstavljajući se besmislu pozitivizma i opasnostima koje on sa sobom nosi, Solovjev i Tolstoj koriste se filozofijom kao oruđem u humanizaciji ruskog društva. Ova dva autora ukazuju na nužnost nadilaženja egoizma kroz vid ljubavi koja postaje nit vodilja njihovog mišljenja. Želeći...
Religioznost i duševno zdravlje
Religioznost i duševno zdravlje
Marijana Došen
Ovaj rad se bavi pitanjem utjecaja religioznosti na duševno zdravlje čovjeka. U njemu smo ponudili odgovor na pitanje što je to duševno zdravlje i kako bi ga mogli okarakterizirati. Proučavajući temu mogli smo zaključiti kako religija pozitivno utječe na duševno zdravlje čovjeka. Ljudi koji su religiozni lakše se nose sa svakodnevnicom, lakše prihvaćaju poteškoće koje im se događaju na životnom putu, prihvaćajući te iste poteškoće s ljubavlju kao one koje su im od Boga...
Retoričko-kritička analiza Poslanice Galaćanima
Retoričko-kritička analiza Poslanice Galaćanima
Marko Rajić
Ovaj rad analizira Pavlovu poslanicu Galaćanima po principima retoričkog kriticizma. Ovakav pristup biblijskim tekstovima postao je prominentan u posljednjih četrdesetak godina. Rani zagovornici ove metode djelovali su pod pretpostavkom da je Pavao pisao u skladu sa tada poznatim retoričkim priručnicima. U tom smislu, prvi dio rada propituje odnos Pavlovih poslanica i antičke retorike i literarnog svijeta. Također istražuje mogućnost prihvaćanja šireg koncepta retorike kojeg...
Sakrament Svetog reda po Kanonskom pravu Crkve
Sakrament Svetog reda po Kanonskom pravu Crkve
Nino Perica
Tema je ovoga rada prikaz pravnih odredbi glede sakramenta svetog reda u kanonskom pravu Crkve. Rad je većim dijelom opisno – komparativne naravi s obzirom na prikaz odredbi o sakramentu svetog reda u povijesti i danas. Sadržajno rad prati kanone aktualnog Zakonika kanonskoga prava te je većim dijelom podijeljen u odlomke nazvane prema samim naslovima Zakonika. Svaki odlomak započinje opisom odredaba starog crkvenog prava iz Konkordata carske Austrije i Vatikana (1855. godine),...
Sakrivena geometrija crkvenih otaca
Sakrivena geometrija crkvenih otaca
Ivan Šoltić
Rad ima za cilj prikazati i ponovno aktualizirati govor o Trojstvu, polazeći od pravovjernog nauka crkvenih otaca, koji su svojim razmišljanjima utjecali na današnju vjeroispovijest Crkve, nakon čega će biti iznesene teološke mogućnosti govora o drugoj božanskoj osobi, a zatim ponuditi sinteza povijesnih teoloških razmišljanja o Duhu Svetom između Katoličke i Pravoslavne Crkve. Na kraju rada će se nastojali prikazati relacije u Trojstvu na geometrijski način, pri čemu će se...
Seksualno zlostavljanje u Katoličkoj Crkvi - karakteristike osoba koje zlostavljaju i smjernice za prevenciju kroz svećeničku formaciju
Seksualno zlostavljanje u Katoličkoj Crkvi - karakteristike osoba koje zlostavljaju i smjernice za prevenciju kroz svećeničku formaciju
Matej Perić
Ovaj diplomski rad govori o seksualnom zlostavljanju maloljetnika od strane klera i crkvenih službenika u Katoličkoj Crkvi. Seksualno zlostavljanje predstavlja ogroman problem s kojim se Crkva zadnjih desetljeća suočava. Ovo djelo usmjereno je prvenstveno na prepoznavanje potencijalnih zlostavljača i prevenciju seksualnog zlostavljanja, ali također pokušava načiniti opći pregled seksualnog zlostavljanja u Katoličkoj Crkvi kao i pojašnjenje samog fenomena seksualnog zlostavljana. ...
Shvaćanje biskupske službe prema naučavanju Drugog vatikanskog sabora
Shvaćanje biskupske službe prema naučavanju Drugog vatikanskog sabora
Domagoj Brkić
Tema kojom se želimo baviti u ovome radu jest kako Drugi vatikanski sabor razumije ulogu i poslanje biskupa u Crkvi. Ova tema dotiče mnoga područja, no mi ćemo joj pristupiti ponajprije iz ekleziološkog kuta povezujući je s ostalim teološkim granama. Kao temeljni izvor našeg rada uzeli smo dva saborska dokumenta koja se na sustavan način bave biskupskom službom: dogmatsku konstituciju o Crkvi Lumen Gentium i dekret o pastirskoj službi biskupa u Crkvi Christus Dominus. Rad je...
Simbolika životinja u djelima crkvenih otaca
Simbolika životinja u djelima crkvenih otaca
Josipa Grgurević
U ovome radu donijeti ćemo presjek simbolike životinja u djelima i spisima crkvenih otaca koje smo obradili. Crkveni oci u prva četiri stoljeća kršćanstva govore o simbolici životinja. Simbolika životinja vrlo je važna za crkvene oce. Njome se služe u svakodnevnome životu i propovijedanju. Ovaj rad je podijeljen u nekoliko cjelina. U prvome redu donosimo simboliku životinja u poganskim religijama. Životinje, a potom i njihova simbolika, u poganskim religijama su zapravo...
Sporne inicijative zdravstvenog odgoja u Republici Hrvatskoj
Sporne inicijative zdravstvenog odgoja u Republici Hrvatskoj
Ivana Perić
Ljudska spolnost je dinamična i kompleksna stvarnost, neodvojiva od muškarca i žene, čija bića prožima u cijelosti. Po njoj, koja je dar Božji, čovjek je sposoban sebe darovati drugome i primiti dar od drugoga. Poput ovog konstitutivnog elementa ljudske osobe, spolni odgoj je jedna od dimenzija cjelovitog odgoja ljudske osobe od kojega se ne može odvojiti. Odgoj u općenitom smislu riječi, podrazumjeva proces koji vodi od nastanka čovjeka do punine čovještva, a izdvajanje...
Stvaranje i evolucija. Zajednički izazovi, prijepor i pokušaj sklada između vjere i znanosti
Stvaranje i evolucija. Zajednički izazovi, prijepor i pokušaj sklada između vjere i znanosti
Stjepan Lelas
Čovjek danas živi u svijetu gdje postoji mišljenje kako religija i vjera pripadaju prošlosti, a prirodne znanosti su jedine mjerodavne da nam budu vodičem kroz život. Cilj je ovoga rada prikazati mišljenja dviju naizgled sukobljenih strana gdje s jedne strane imamo vjeru u stvaranje, a nasuprot toga teoriju evolucije. Teorija evolucije je danas najzastupljenija teorija kada je riječ o pitanju tko je čovjek. Postoje mišljenja koja teoriju evolucije prikazuju kao neprijateljsku...

Pages