Pages

Pastoral  rastavljenih i razvedenih
Pastoral rastavljenih i razvedenih
Žarka Karoglan
Rad se bavi aktualnom temom rastave brakova i obitelji u Hrvatskoj. Ukazuje se na zabrinjavajuće činjenice smanjenog broja sklapanja brakova kao i stupanje u brak u sve kasnijoj dobi, uz statističke činjenice da su razvodi pogodili svaki treći brak. Bitni doprinos i izvornost ovoga rada su izravni razgovori s pogođenim supružnicima koji su prošli ili prolaze razvod. Kroz razgovore je izišlo na vidjelo što su sve prolazili - od fizičkog i psihičkog zlostavljanja, slabog i...
Pastoral braka i obitelji prema pobudnici Amoris laetitia  s naglaskom na obiteljske škole
Pastoral braka i obitelji prema pobudnici Amoris laetitia s naglaskom na obiteljske škole
Danijela Vranješ
Ljubav i radost među članovima obitelji proizlaze iz radosne vijesti evanđelja, i među ostalim, rezultat su svih pastoralnih napora. Ovaj diplomski rad istražuje papinske dokumente o braku i obitelji, osobito Amoris laetitie. Proučava Božji naum za čovjeka u okrilju obitelji, njegov položaj u bračnoj zajednici, te uloge i dužnosti. S druge strane, suočava se s realnim problemima i njihovim posljedicama kao zastranjenje od Božje volje u obiteljskom životu. Proučava se model...
Pastoralno-teološke implikacije o zajednici Vjera i svjetlo
Pastoralno-teološke implikacije o zajednici Vjera i svjetlo
Nikolina Šarić
Autor rad započinje razlikovanjem pojmova i donosi važnu jezičnu promjenu kojom se potiče želja da se posvjedoči da je osoba s teškoćama u razvoju prije svega osoba koju treba poštovati. Na Isusovom primjeru kroz Biblijske tekstove najbolje možemo učiti kako se s ljubavlju odnositi prema najpotrebitijima. Crkveno učiteljstvo stavlja važan naglasak na dostojanstvo svake ljudske osobe te ujedno čovjeku pokazuje smisao njegove vlastite egzistencije, to jest najdublju istinu o...
Patnja u izvanbiblijskoj literaturi i starozavjetnoj objavi
Patnja u izvanbiblijskoj literaturi i starozavjetnoj objavi
Goran Tadić
Diplomski rad obrađuje temu patnje u izvanbiblijskoj literaturi i biblijskoj tradiciji. Rad je svojevrsni pokušaj povijesnog pregleda jer polazi od shvaćanja patnje u spisima koji su nastali prije biblijskih, pa sve do patnje u Novom zavjetu. U prvom dijelu rada prikazuje se patnja u izvanbiblijskim spisima Egipta i Mezopotamije, te se ukazuje na sličnosti i razlike sa shvaćanjem patnje u Starom zavjetu, a osobito se dovodi u vezu s biblijskim Jobom. U drugom dijelu rada obrađuje se...
Pavlov poziv u Dj 9 i univerzalnost njegova poslanja
Pavlov poziv u Dj 9 i univerzalnost njegova poslanja
Anita Bošnjak
Djela apostolska i Poslanice svetoga Pavla se podudaraju i slažu u temeljnoj točki: Uskrsli se obratio Pavlu, pozvao ga na apostolat, učinio ga je pravim apostolom, svjedokom uskrsnuća s posebnom zadaćom da naviješta evanđelje poganima grčko-rimskome svijetu i time njegovo poslanje obilježio univerzalističkom notom. Pavao je istodobno naučio da, unatoč neposrednosti svoga odnosa s Uskrslim, mora ući u zajedništvo Crkve, da se mora dati pokrstiti, te da mora živjeti u skladu s...
Personalističko poimanje fenomena patnje u misli E. Mouniera i K. Wojtyle
Personalističko poimanje fenomena patnje u misli E. Mouniera i K. Wojtyle
Mateja Živković
Važnost personalističkoga pristupa poimanju patnje jest upravo u mišljenju čovjeka kao osobe, tj. u sveobuhvatnom mislećem razumijevanju čovjeka iz čijega života patnja ne može biti isključena. Kršćanska smještenost personalizma Emmanuela Mouniera i Ivana Pavla II. pojavljuje se kao čvrst temelj u antropološki ozbiljnom shvaćanju patnje. U radu je predstavljena personalistička misao E. Mouniera i Ivana Pavla II. o patnji. U prvom dijelu smo prikazali temeljna...
Pilatova pravednost u Ivanovom evanđelju (Iv 18,28-19,16)
Pilatova pravednost u Ivanovom evanđelju (Iv 18,28-19,16)
Barbara Horvat
Tema ovoga diplomskog rada je Pilatova pravednost u Evanđelju po Ivanu. Ovim ću djelom pokušati iznova vrednovati, njegovu odgovornost za osudu Gospodina Isusa Krista. Svoj rad sam podijelila u pet dijelova. U prvom sam dijelu kratko opisala Pilatov Život, te njegovo upravljanje u sferi sudova, vojnoj sferi, te sferi poreza. Drugi dio ovoga rada opisuje Pilatov stav prema Židovima i odnos kršćana prema Pilatu. Prema Židovima on je bio okrutan, dok su kršćani ipak ostali...
Poimanje Boga u filozofsko-teološkoj misli Mosesa Majmonida
Poimanje Boga u filozofsko-teološkoj misli Mosesa Majmonida
Antonio Tokić
U ovom radu analiziraju se temeljne odrednice Majmonidove teologije i filozofije u kojima se može iščitavati njegov doprinos srednjovjekovnoj židovskoj misli. Kao aristotelovac i platonist u nekim segmentima, uspio je stvoriti simbiozu židovske i grčke misli pritom nipošto ne ispuštajući iz vida ili zanemarujući svoju revnost za obdržavanje židovskog Zakona ili Tore. Njegova teološka i filozofska razrada koncepcije Boga je usmjerena protiv shvaćanja Boga kao bića koji...
Poimanje teologije u Erika Petersona
Poimanje teologije u Erika Petersona
Dino Klem
U radu su predstavljeni neki aspekti misli njemačkoga teologa Erika Petersona o biti, preduvjetima i ulozi teologije. U prvome dijelu donosi se njegov životopis i kratki oris njegova teološkoga profila. U drugome dijelu rada polazi se od Petersonova kritičkog stava spram dvojice suvremenika – Rudolfa Bultmanna i njegova shvaćanja teologije koja polazi od ljudske egzistencije te Karla Bartha i dijalektičke teologije. Iz Petersonove kritike dolazi se do njegova vlastitog shvaćanja...
Pojam Istočnoga grijeha kod Augustina u "De civitate Dei"
Pojam Istočnoga grijeha kod Augustina u "De civitate Dei"
Mario Žigman
U novije vrijeme govor o istočnom grijehu kao da je iščeznuo iz krila Katoličke Crkve. Zbog toga smo se vratili na početak njegova nastanka kako bismo pokušali rasvijetliti nauk o istočnom grijehu. Na samom početku promotrit ćemo čovjeka u rajskom stanju i vidjet ćemo u kakvoj je sretnosti i blagostanju živio sve dok se nije ogriješio o Boga i pao pod ropstvo grijeha. Nastavljajući dalje, naše promišljanje usmjerit ćemo prema Augustinu i njegovu shvaćanju stvaranja svijeta,...
Pomognuto začeće kroz prizmu katoličkog morala i personalističke bioetike
Pomognuto začeće kroz prizmu katoličkog morala i personalističke bioetike
Marko Rubil
Budući da su supružnici pozvani biti su-stvoritelji u ostvarivanju Božjega stvarateljskog plana, naravna je težnja bračnih parova da rode svoje vlastito potomstvo. No, u vremenu u kojemu živimo suočavamo se s velikim brojem neplodnih parova, što uzrokuje brojne bračne i psihološke probleme. Veliki broj neplodnih parova spreman je pod svaku cijenu doći do potomstva ne gledajući pri tome etičnosti i moralnost pojedinih postupaka. Razvojem suvremene medicine različitim...
Poslanje i dostojanstvo žene u dokumentima pape Franje
Poslanje i dostojanstvo žene u dokumentima pape Franje
Josipa Kovač
Nakana je ovoga diplomskog rada prikazati teološka tumačenja poslanja i dostojanstva žene unutar Crkve i društva. Dostojanstvo potječe od latinske riječi „dignitatis“ što označava da nešto valja zaslužiti (poštovanje). Odmak od ovakvog poimanja čini kršćansko shvaćanje, gdje se dostojanstvo promatra kroz utjelovljenje Krista i stvorenosti na sliku Božju. Upravo slika Božja razlikuje čovjeka od životinje i ima općenito značenje, jer se odnosi jednako na svaku osobu....

Pages