Pages

Savjest kao poziv u zajedništvu s Bogom u svjetlu promišljanja Josepha Ratzingera
Savjest kao poziv u zajedništvu s Bogom u svjetlu promišljanja Josepha Ratzingera
Ksenija Gaćarić
Diplomski rad bavit će se temom zajedništva između Boga i čovjeka u kojem savjest predstavlja glavni put prema tome zajedništvu. Još na samome početku Bog želi sklopiti savez s čovjekom, želi zajedništvo s njime. Prvi dio rada obuhvatit će djelo Josepha Ratzingera: O savjesti. U tome dijelu rada bit će ukratko prikazano djelo te kako Ratzinger gleda na savjest. U nastavku će se rad baviti pitanjem savjesti u kontekstu pogrešnog i pravilnog poimanja te kako je John Henry Newman...
Seksualno zlostavljanje u Katoličkoj Crkvi - karakteristike osoba koje zlostavljaju i smjernice za prevenciju kroz svećeničku formaciju
Seksualno zlostavljanje u Katoličkoj Crkvi - karakteristike osoba koje zlostavljaju i smjernice za prevenciju kroz svećeničku formaciju
Matej Perić
Ovaj diplomski rad govori o seksualnom zlostavljanju maloljetnika od strane klera i crkvenih službenika u Katoličkoj Crkvi. Seksualno zlostavljanje predstavlja ogroman problem s kojim se Crkva zadnjih desetljeća suočava. Ovo djelo usmjereno je prvenstveno na prepoznavanje potencijalnih zlostavljača i prevenciju seksualnog zlostavljanja, ali također pokušava načiniti opći pregled seksualnog zlostavljanja u Katoličkoj Crkvi kao i pojašnjenje samog fenomena seksualnog zlostavljana. ...
Shvaćanje biskupske službe prema naučavanju Drugog vatikanskog sabora
Shvaćanje biskupske službe prema naučavanju Drugog vatikanskog sabora
Domagoj Brkić
Tema kojom se želimo baviti u ovome radu jest kako Drugi vatikanski sabor razumije ulogu i poslanje biskupa u Crkvi. Ova tema dotiče mnoga područja, no mi ćemo joj pristupiti ponajprije iz ekleziološkog kuta povezujući je s ostalim teološkim granama. Kao temeljni izvor našeg rada uzeli smo dva saborska dokumenta koja se na sustavan način bave biskupskom službom: dogmatsku konstituciju o Crkvi Lumen Gentium i dekret o pastirskoj službi biskupa u Crkvi Christus Dominus. Rad je...
Simbolika životinja u djelima crkvenih otaca
Simbolika životinja u djelima crkvenih otaca
Josipa Grgurević
U ovome radu donijeti ćemo presjek simbolike životinja u djelima i spisima crkvenih otaca koje smo obradili. Crkveni oci u prva četiri stoljeća kršćanstva govore o simbolici životinja. Simbolika životinja vrlo je važna za crkvene oce. Njome se služe u svakodnevnome životu i propovijedanju. Ovaj rad je podijeljen u nekoliko cjelina. U prvome redu donosimo simboliku životinja u poganskim religijama. Životinje, a potom i njihova simbolika, u poganskim religijama su zapravo...
Smrt u perspektivi teološke antropologije Josepha Ratzingera
Smrt u perspektivi teološke antropologije Josepha Ratzingera
Kristina Aščić
Tema diplomskog rada je prikaz smrti u teološko-antropološkoj perspektivi Josepha Ratzingera. Rad je tematski podijeljen u tri poglavlja. U prvom poglavlju predstavljen je pojam smrti kroz čovjekov i društveni odnos prema smrti. Zatim je predstavljen odnos smrti uz nekršćanska promišljanja o smrti. Prikazano je filozofsko promišljanje o smrti te idealističko i materijalističko tumačenje smrti. U drugome poglavlju analizirani su teološko-antropološki uvidi Josepha Ratzingera....
Spomendan sv. Ivana Pavla II.
Spomendan sv. Ivana Pavla II.
Lucija Grabovac
U ovom radu bavit ćemo se svetim Ivanom Pavlom II., točnije njegovim spomendanom koji se slavi 22. listopada. Rad se sastoji od četiri dijela. U prvom dijelu prikazat ćemo Ivana Pavla II. kao osobu i kao papu. Posebno ćemo se osvrnuti na njegov odnos prema Crkvi u Hrvata i njegove posjete Hrvatskoj. U drugom dijelu prikazat ćemo misne molitve za spomendan Ivana Pavla II. Prikazat ćemo zbornu, darovnu i popričesnu molitvu i uz svaku ćemo napisati komentar. Molitve posebno posvećuju...
Sporne inicijative zdravstvenog odgoja u Republici Hrvatskoj
Sporne inicijative zdravstvenog odgoja u Republici Hrvatskoj
Ivana Perić
Ljudska spolnost je dinamična i kompleksna stvarnost, neodvojiva od muškarca i žene, čija bića prožima u cijelosti. Po njoj, koja je dar Božji, čovjek je sposoban sebe darovati drugome i primiti dar od drugoga. Poput ovog konstitutivnog elementa ljudske osobe, spolni odgoj je jedna od dimenzija cjelovitog odgoja ljudske osobe od kojega se ne može odvojiti. Odgoj u općenitom smislu riječi, podrazumjeva proces koji vodi od nastanka čovjeka do punine čovještva, a izdvajanje...
Stvaranje i evolucija. Zajednički izazovi, prijepor i pokušaj sklada između vjere i znanosti
Stvaranje i evolucija. Zajednički izazovi, prijepor i pokušaj sklada između vjere i znanosti
Stjepan Lelas
Čovjek danas živi u svijetu gdje postoji mišljenje kako religija i vjera pripadaju prošlosti, a prirodne znanosti su jedine mjerodavne da nam budu vodičem kroz život. Cilj je ovoga rada prikazati mišljenja dviju naizgled sukobljenih strana gdje s jedne strane imamo vjeru u stvaranje, a nasuprot toga teoriju evolucije. Teorija evolucije je danas najzastupljenija teorija kada je riječ o pitanju tko je čovjek. Postoje mišljenja koja teoriju evolucije prikazuju kao neprijateljsku...
Sudski proces protiv Isusa
Sudski proces protiv Isusa
Kristijan Posavac
Diplomski rad se bavi proučavanjem istražnog sudskog procesa protiv Isusa. Sastoji se od pet dijelova. Prvi dio ponajprije donosi povijesne izvore i svjedočanstva četvorice evanđelista o suđenju Isusa iz Nazareta. Drugi dio osvjetljava povijesne okolnosti u kojima se suđenje održalo i donosi povijesne prilike u Judeji tog vremena. Nakon toga treći dio daje pregled židovskog i rimskog prava s funkcioniranjem njihova pravosuđa i provođenjem kaznenih mjera. Pozivajući se na...
Suvremena obitelj i duhovni pokreti Katoličke Crkve
Suvremena obitelj i duhovni pokreti Katoličke Crkve
Sani Gilja
Diskurs ovog rada upravljen je razmatranjem puteva ostvarenja poziva na svetost vlastitih laičkom staležu Crkve. Vjernicima laicima svojstven je život u obiteljskim zajednicama, stoga rad propituje ulogu zajedništva u hodu prema konačnom cilju kršćanskog života, potpunom jedinstvu s Bogom. Kršćanski itinerarij Crkva prati i podupire nebrojenim spasenjskim sredstvima čiju ponudu prilagođava duhovnim potrebama povijesnih i društveno-kulturnih prilika u koje je ukorijenjena ljudska...
Sveti Ignacije Loyolski i isusovci u Hrvatskoj
Sveti Ignacije Loyolski i isusovci u Hrvatskoj
Valentina Jurić
Tema diplomskoga rada predstavlja život svetog Ignacija Loyolskog i isusovaca u Hrvatskoj. Diplomski je rad podijeljen na četiri dijela. Prvi dio predstavlja Ignacijev život, nastanak i ustrojstvo isusovaca. Zatim, u drugome ćemo dijelu prikazati prvi dolazak isusovaca i njihovo osnivanje kolegija u Rijeci, Zagrebu i Dubrovniku. Također u drugome ćemo dijelu rada prikazati dolazak isusovaca nakon ponovnoga ustanovljenja Reda u 18. stoljeću. Treći će dio rada prikazati djelovanje...
Sveti Jeronim i njegovi korespondenti
Sveti Jeronim i njegovi korespondenti
Ivan Jurinić
Jeronim je nakon rođenja u Stridonu i primanja osnovne izobrazbe, otišao u Rim na daljnje školovanje. Životni put odvodi ga na razne lokacije gdje je upoznao mnoge ljude s kojima će ostati u korespondenciji. Osim što se isticao u kršćanskom načinu života, Jeronim se isticao i kao vrsni poznavatelj Svetoga pisma. Kako bi bio što uspješniji u poslu prevođenja i tumačenja tekstova Svetoga pisma, dovodi svoj hebrejski i grčki jezik do savršenstva. Razlozi Jeronimovog pisanja su...

Pages