Paginacija

Karitativna djelatnost Crkve kod Augustina u "De civitate Dei"
Karitativna djelatnost Crkve kod Augustina u "De civitate Dei"
Andrea Karoli
Autor rada analizira bitne sastavnice pojma Caritasa. Pojam Caritas usko je povezan sa ljubavlju prema Bogu i bližnjemu. Ljubav prema Bogu potiče čovjeka na požrtvovnost i ljubav. Pobliže rečeno potiče čovjeka da čini milosrđe. Isto tako Caritas može označavati i humanu katoličku organizaciju. Isus je dao zapovijed čovjeku da treba ljubiti svakog čovjeka u svakom trenutku. Autor u nastavku rada prikazuje Boga koji kroz svoju državu poklanja neizmjernu ljubav prema čovjeku....
Kažnjavanje počinitelja kaznenih djela – osnovni modeli i mogućnosti pastoralnog rada
Kažnjavanje počinitelja kaznenih djela – osnovni modeli i mogućnosti pastoralnog rada
Đuro Abramović
Kažnjavanje zahvaća gotovo sva područja ljudskog života i ima bitnu ulogu u regulaciji ljudskog ponašanja. Također, ono je važan element regulacije međuljudskih odnosa unutar društvenih zajednica. Kako se odnositi prema onima koji krše zadane društvene norme trajni je problem svakog društvenog uređenja. Rad se prvenstveno bavi osnovnim modelima kažnjavanja prijestupnika i analizom učinkovitosti dotičnih modela kroz smanjenje stope recidivizma. Kroz tradicionalne teorije o...
Koncepcije ljubavi na Zapadu - Denis de Rougemont, Eva Illouz i sv. Bernard iz Clairvauxa
Koncepcije ljubavi na Zapadu - Denis de Rougemont, Eva Illouz i sv. Bernard iz Clairvauxa
Marija Hardi
Diplomski rad bavi se istraživanjem triju različitih vidova poimanja ljubavi u suvremenom društvu koji su se razvili kao specifičnosti zapadne kulture. Prvi dio rada posvećen je esejistu Denisu de Rougemontu i njegovu djelu „Ljubav i Zapad“ u kojem autor objašnjava koji su uzroci oblikovanja koncepta današnjeg poimanja ljubavi i zašto je ona u tom smislu svoje izvorište i uporište našla baš na Zapadu. Drugi dio rada prikazuje misao suvremene sociologinje Eve Illouz koja...
Kozmološki arugmet za Božje postojanje
Kozmološki arugmet za Božje postojanje
Dino Pašalić
Kozmološki argument polazi od iskustva stvorenoga svijeta, te je stoga razumljiv većini ljudi. On počiva na iskustvu i spoznaji da sve stvari imaju svoj uzrok, da se gibaju, te da moraju imati razlog svoga postojanja. Ovim radom željeli smo prikazati glavne postavke najbitnijih inačica kozmološkog argumenta, kod kojeg možemo raspoznati dvije verzije: argument iz kauzalnosti i argument iz kontingentnosti. Prvi tvrdi kako je Bog početak uzročnog lanca, dok drugi u Bogu vidi...
Kraljevi u Vlastitom misalu Subotičke biskupije
Kraljevi u Vlastitom misalu Subotičke biskupije
Vinko Cvijin
Osim općeg kalendara i misala u Katoličkoj se crkvi oduvijek njeguju vlastiti kalendari za slavljenje mise i službe časova koji vrijede za određenu biskupiju, crkvenu pokrajinu ili crkveni red. U ovom radu se predstavlja Vlastiti kalendar (Proprij), odnosno Vlastiti misal subotičke biskupije. s osobitim naglaskom na dva spomendana svetih kraljeva: Stjepana i Ladislava. Prvo poglavlje donosi pregled Proprija Subotičke biskupije sa svim njegovim posebnostima. Naglasak je stavljen na...
Kremiranje tijela - teološko moralna prosudba
Kremiranje tijela - teološko moralna prosudba
Josipa Martinović
Kremiranje (spaljivanje) tijela je praksa koju pronalazimo od najstarijih vremena. U diplomskom radu želimo stoga donijeti teološko-moralnu prosudbu kremiranja tijela u svjetlu kršćanske vjere, osobito potaknuti naputkom Kongregacije za nauk vjere „Ad resurgendum cum Christo“ (Da bi se suuskrslo s Kristom), objavljenim u kolovozu 2016. godine. Kako bi se što bolje shvatila (ne)dopuštenost kremiranja, prvi dio donosi religijsko poimanje tijela i smrti. Neobjavljene religije, zbog...
Kristovo uskrsnuće u teologiji Josepha Ratzingera
Kristovo uskrsnuće u teologiji Josepha Ratzingera
Florijan Zagorščak
Cilj je ovoga rada pokazati pogled Josepha Ratzingera/pape Benedikta XVI. na uskrsnuće iz eshatološke, biblijske i liturgijske perspektive, ističući pri tome motiv odnosa koji se provlači kroz sve tri perspektive i donoseći nekoliko praktičnih naputaka za svakodnevno življenje uskrsnuća. Nakon predstavljanja obrata u razumijevanju smrti i uskrsnuća, u radu je obrađena novozavjetna vjera u uskrsnuće, zatim mjesto koje istina uskrsnuća zauzima u kršćanstvu te odnos uskrsnuća i...
Kritičko promišljanje nekih teza Pierrea Teilharda de Chardina
Kritičko promišljanje nekih teza Pierrea Teilharda de Chardina
Matea Papić
Francuski idealist, filozof i isusovački svećenik Pierre Teilhard de Chardin pokušao je sintetizirati osobnog Boga i kozmičku evoluciju u jedinstveni filozofski svjetonazor koji vrednuje oboje, i znanosti i teologiju. Skicama iz vlastitih refleksija i iskustva, on je ponudio sveobuhvatno i integrirano tumačenje stvarnosti koje je temeljio na četiri glavne sastavnice: Materiji, Čovjeku, Svemiru i Kristu, koje je spajao u žarišnoj točki Omega. Na polju iskustva, čovjekov se...
Krize kršćanstva u suvremenom svijetu. Analiza situacija i mogući odgovori
Krize kršćanstva u suvremenom svijetu. Analiza situacija i mogući odgovori
Krešimir Iljazović
Ovaj rad pod naslovom Kriza kršćanstva u suvremenom svijetu. Trenutna situacija i mogući odgovori za cilj ima prikazati situaciju u kojoj se danas nalazi kršćanstvo. Detektirati ćemo četiri krize koje danas potresaju Crkvu. Prvo poglavlje naslovljeno je Kriza vjere. Dva su glavna problema koja u Crkvi, a i u svijetu možemo osjetiti: sve jači ateizam i agnosticizam, te gubitak odnosa između Boga i čovjeka. U suvremenom svijetu je, također, kršćaninu teško pojmiti smisao križa....
Krizne intervencije samodestruktivnog ponašanja ovisnosti
Krizne intervencije samodestruktivnog ponašanja ovisnosti
Zorica Tomić
Samodestruktivno ponašanje razvoja ovisnosti i navezanosti na psihoaktivne supstance droge ne utječu negativno samo na osobno zdravlje pojedinca, promjenama motoričkih, kognitivnih i voljnih aspekata ličnosti, već taj problem sa sobom uvlači i obitelj ovisnika i za sobom povlači brojne društvene posljedice postajeći globalnim fenomenom koji zauzima vrlo visoko mjesto na ljestvici prioriteta vezenih uz nacionalnu sigurnost. Sociološko-kulturološki i kazneno-pravno gledano, čine...
Kršćanska strategija žalovanja u palijativnoj skrbi, iz perspektive umirućih i tugujućih
Kršćanska strategija žalovanja u palijativnoj skrbi, iz perspektive umirućih i tugujućih
Valentina Martinuš
Diplomski rad nastoji analizirati nedovoljno zastupljeni aspekt pružanja službi žalovanja, koji se navodi kao jedan od integralnih elemenata organizacije palijativne skrbi. U shematskom presjeku sadržaja, polazi se od prikazivanja temeljnih odrednica palijativne medicine koja u sebi uključuje interdisciplinarnu suradnju različitih profesionalnih timova u pružanju palijativne skrbi, kako bi se zadovoljile holističke dimenzije integrativnog tretmana boli i patnje. U pružanju...
Kršćanstvo u misli Jacoba Taubesa
Kršćanstvo u misli Jacoba Taubesa
Elvis Nedanoski
Ovaj je rad podijeljen u dva dijela. Prvi se dio bavi Taubesovim promišljanjima o zapadnoj eshatologiji. Taubes promišlja o biti povijesti i zaključuje da se ista može dostatno promišljati samo ako uzmemo u obzir eshaton. Bit povijesti je sloboda, a elementi povijesti su vrijeme, vječnost i sloboda. Za Taubesa je židovska revolucionarna apokaliptika temelj zapadne eshatologije. U ovom dijelu ujedno pratimo povijest eshatologije - od Isusa, kojeg Taubes izuzima iz okvira Novog zavjeta....

Paginacija